Doradztwo HR

Rekrutacje

Proces poszukiwania i doboru najlepszych kandydatów na istniejące lub planowane stanowiska pracy. Aby pozyskać dla naszych klientów najlepszych kandydatów wykorzystujemy sprawdzone i najskuteczniejsze metody i narzędzia rekrutacji oraz selekcji. Prowadzimy rekrutacje na stanowiska niższego, średniego i wyższego szczebla.

Korzyści dla organizacji

rekrutacje prowadzone przez ekspertów

kompleksowe informacje o rekomendowanych kandydatach

zatrudnienie najlepszych kandydatów

obiektywizm i rzetelność procesu

dotarcie do aktywnych i pasywnych kandydatów

dostęp rekrutera do własnej bazy Kandydatów

optymalny czas realizacji procesu rekrutacji

oszczędność czasu i kosztów

Programy onboardingowe

Programy “wprowadzania na pokład” nowych pracowników oraz wdrożenia pracowników na nowe stanowisko w organizacji. Mają charakter ustrukturyzowanego wdrożenia pracownika do  realizacji powierzonych obowiązków.

Korzyści dla organizacji

szybsze osiągnięcie efektywności pracowników

większa motywacja i zaangażowanie

większa identyfikacja z firmą

budowanie relacji w zespole

lepsza atmosfera w pracy

obniżenie poziomu stresu pracowników

zaplanowany przepływ wiedzy i dobrych praktyk

mniejszy poziom rotacji i związanych z nią kosztów

Opisy stanowisk pracy

Podstawowe narzędzie usprawniające zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Stanowi zbiór informacji o celu stanowiska pracy, powiązaniach wewnątrz organizacji, zakresie obowiązków i odpowiedzialności, wymaganiach i kompetencjach niezbędnych do efektywnej realizacji zadań.

Korzyści dla organizacji

optymalne obsadzenie stanowisk pracy

jasno określone obowiązki i odpowiedzialność pracowników

usprawnienie procesu rekrutacji

efektywny onboarding

ułatwienie procesu oceny pracowników

jasno określone ścieżki rozwoju pracowników

Profile kompetencyjne

Opis wymagań względem pracowników pozwalający na poprawne wykonywanie przez nich określonej pracy. Zawiera zbiór kompetencji i ich wskaźników opisujących dane stanowisko pracy lub daną rolę organizacyjną. Zawiera także informacje o wymaganym poziomie kompetencji pracownika.

Korzyści dla organizacji

wspieranie procesu rekrutacji

usprawnienie procesu onboardingu

ułatwienie procesu oceny pracowników

diagnoza luk kompetencyjnych w organizacji

sprawne określenie potrzeb szkoleniowych

pomoc w planowaniu rozwoju i ścieżek kariery pracowników

Matryce kompetencji

Narzędzie do zarządzania kompetencjami. Daje jasną i czytelną informację o etapach rozwoju pracowników i w graficzny sposób przedstawia ich umiejętności.

Korzyści dla organizacji

informacja o potencjale pracowników i działów

informacja o “wąskich gardłach”

stworzenie planu szkoleń

pomaga budować efektywne zespoły

ułatwia planowanie zatrudnienia i zastępstw

bieżąca informacja zwrotna dla pracowników

jasna informacja o oczekiwaniach przełożonych

Nowoczesne oceny pracowników

Narzędzia do ustalania zadań i wymagań wobec pracowników oraz okresowej oceny efektów i jakości pracy, umiejętności, zachowań, postaw. Służą także wyznaczaniu celów, planowaniu działań rozwojowych, motywowaniu i ukierunkowywaniu przyszłych zachowań pracowników na cele organizacji.

Korzyści dla organizacji

uzyskanie informacji o potencjale pracowników

jasna informacja zwrotna dla pracowników

zwiększenie samoświadomości

wzmacnianie pożądanych zachowań

podwyższenie wydajności i standardów pracy

wzrost poziomu zaangażowania

stworzenie planu szkoleń i ścieżek rozwoju

dobór odpowiednich narzędzi motywacyjnych

wspieranie procesów rekrutacji wewnętrznych

podstawa do zmiany wynagrodzenia

jasne i czytelne kryteria premiowania

Badanie zaangażowania i satysfakcji z pracy

Obiektywne badanie ankietowe pokazujące poziom zaangażowania, opinie i nastroje pracownicze w kluczowym dla klienta zakresie. A także rekomendowanie działań naprawczych lub wspierających utrzymanie obecnego poziomu. Pozwala poznać oczekiwania pracowników i ich poziom entuzjazmu w miejscu pracy.

Korzyści dla organizacji

poprawa komunikacji i promowanie polityki otwartości

źródło informacji zwrotnej o poziomie satysfakcji pracowników

identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia

zebranie pomysłów na poprawę działań firmy

podniesienie poziomu zaangażowania pracowników

zmniejszenie poziomu absencji i rotacji

wzrost wydajności pracowników

możliwość reagowania na negatywne sytuacje

Strategia personalna

Spisane zasady ukierunkowane na rozwój pracowników i organizacji. Definiuje sposób działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Określa “personalną” unikatowość firmy i pozwala w wyraźny sposób odróżnić daną organizację od pozostałych.

Korzyści dla organizacji

optymalna realizacja zadań przez pracowników

określenie potrzeb w obszarze zatrudnienia i rozwoju pracowników

standaryzacja procesów

pozyskanie odpowiednich pracowników

wspieranie restrukturyzacji

wzrost zaangażowania pracowników

wzmocnienie interesów pracodawcy i pracowników

Outplacement

Program szkoleniowo-doradczy przeznaczony dla zwalnianych pracowników.   Ma na celu pomoc w podjęciu nowej aktywności zawodowej. Może obejmować: wsparcie psychologiczne, doradztwo personalne i zawodowe, warsztaty i szkolenia, sesje indywidualne z zakresu aktywnego poszukiwaniea pracy oraz przygotowanie Managerów do przeprowadzenia rozmów kończących współpracę z pracownikami.

Korzyści dla organizacji

utrzymanie i potwierdzenie dobrej opinii o firmie na rynku

budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy dbającego o pracowników także w trudnych sytuacjach

wzrost zaufania do pracodawcy wśród pozostających pracowników

minimalizacja spadku wydajności pracowników

obecności ekspertów z zewnątrz zapewnia obiektywizm i rzetelność działania

wsparcie firmy w procesie zmian

Korzyści dla zwalnianych pracowników

osłabienie poczucia zagrożenia, frustracji, niepowodzenia

poznanie swoich mocnych stron, predyspozycji, talentów

zmniejszenie obaw przed powrotem na rynek pracy

zestaw porad pozwalający na przygotowanie do aktywnego poszukiwania nowej pracy

zrozumienie przyczyn decyzji kierownictwa

HR w abonamencie

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy wymusza na organizacjach zmianę strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Wykorzystując nowoczesne i sprawdzone metody pomagamy realizować cele biznesowe naszych klientów. Zapewniamy im stałe i kompleksowe wsparcie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozwiązania dostosowane do zmian na rynku pracy

Szybko reagujemy na zmiany zachodzące na rynku pracy i realizujemy działania zapewniające optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacji.

Indywidualne podejście do klienta

Proces realizacji abonamentu HR rozpoczynamy od Audytu funkcji personalnej w organizacji. Na podstawie jego rezultatu opracowujemy plan działania i wdrażamy dopasowane do organizacji rozwiązania. Działamy w sposób najlepszy dla naszych klientów.

Obsługa w abonamencie

Abonament HR prowadzony przez dedykowany zespół specjalistów w ramach opłaty abonamentowej. Wybierz jeden z 3 pakietów: Rekrutacje, Rozwój pracowników, Pakiet Premium i ciesz się stałym wsparciem przez cały rok.

Korzyści dla organizacji

oszczędność czasu i kosztów

testy diagnostyczne i kompetencyjne

dostęp Rekrutera do własnej bazy Kandydatów

partnerskie podejście do Zarządzania Zasobami Ludzkimi

elastyczne rozwiązania HR dla organizacji

Napisz do nas

Not readable? Change text. captcha txt

Notice: Undefined index: quick_contact_gdpr_consent in /home/rwofkltggi/domains/hrdstudio.pl/public_html/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50